پست های آموزش طراحی سایت

تاریخچه دروپال

تاریخچه دروپال
دروپال چیست و چگونه شکل گرفت؟ چرا دروپال به عنوان یک CMS معروف شد؟ تاریخچه نخستین نسخه‌های دروپال چگونه بوده است؟ تکامل دروپال در نسخه‌های بعدی چگونه بوده است؟ چگونه دروپال از تغییرات در تکنولوژی‌ها…